11 มกราคม 2515
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดาฯและ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงแก่อาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์