6 กุมภาพันธ์ 2547
          สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีทอดพระเนตรงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพและโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่