11 มีนาคม 2535
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ณ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรับการรักษาพระทนต์