16 พฤษภาคม 2549
          ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงบรรยายพิเศษในวิชาพิษวิทยา (Toxicology)เพื่อพระราชทานความรู้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ และคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่