24 มกราคม 2534
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาต่างๆ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2532 - 2533 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
 
          ในวโรกาสนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองคำที่ระลึกเพื่อเป็นมหามงคลและเป็นเกียรติสูงสุดแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ