20 มกราคม 2542
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาต่างๆ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2540 - 2541 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
 
          ในวโรกาสนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาทันตแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ