15 มกราคม 2546
          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมคณะ THE JOHNS HOPKINS DELEGATES