22 มกราคม 2517
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพ รัตนราชสุดาฯ และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่