10 กุมภาพันธ์ 2526
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงเปิดอาคารสุจิณโณ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่