24 มกราคม 2540
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ทรงเปิดอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งอาคารแห่งนี้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี
 
 
 
          ในวโรกาส มหามงคลแห่งปีกาญจนาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชทรงครองราชย์ครบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสร้างพระพุทธนคราภิมงคล (จำลอง) ซึ่งเป็น พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ "พระภูบาลปานตะวันอันโอภาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ " นำขึ้นน้อมเกล้าฯ และทูลเกล้า ฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
 
          นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากโครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
 
 
 
          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ทูลเกล้า ฯ ถวาย ซีดี-รอม ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติ
 
 
 
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2538-2539 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวโรกาสนี้มหาวิทยาลัยทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ