พันเอกพระยาศรีวิสารวาจา
  21 เมษายน 2507 - 23 มีนาคม 2511
   
นายสุนทร หงส์ลดารมภ์
  2 มิถุนายน 2509 - 9 กุมภาพันธ์ 2511
   
พลตำรวจเอกประเสริฐ รุจิรวงศ์
  4 มิถุนายน 2511 - 23 เมษายน 2512
   
ศาสตราจารย์ ดร.บัวเรศ คำทอง
  24 เมษายน 2512 - 23 เมษายน 2514
   
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บุญสม มาร์ติน
  24 มิถุนายน 2514 - 31 ธันวาคม 2515
   
ศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก นายแพทย์ ตะวัน กังวานพงศ์
  28 เมษายน 2516 - 20 มกราคม 2526
   
ศาสตราจารย์ เรือโท นายแพทย์ยงยุทธ สัจจวาณิชย์
  28 เมษายน 2518 - 21 ตุลาคม 2519
   
รองศาสตราจารย์ประดิษฐ วิชัยดิษฐ
  22 ตุลาคม 2519 - 20 มกราคม 2522
   
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประยุทธ ฐิตะสุต
  21 มกราคม 2526 - 20 มกราคม 2528
   
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อาวุธ ศรีศุกรี
  21 มกราคม 2528 - 24 มกราคม 2532
   
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย
  25 มกราคม 2532 - 30 กันยายน 2535
   
ศาสตราจารย์นายแพทย์โชติ ธีตรานนท์
  1 ตุลาคม 2535 - 9 พฤศจิกายน 2543
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ตุวานนท์
  10 พฤศจิกายน 2543 - 9 พฤศจิกายน 2547
   
ศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
  10 พฤศจิกายน 2547 - 9 พฤศจิกายน 2555