Untitled Document
 
 
นายสุนทร หงส์ลดารมภ์
อธิการบดีลำดับที่ 2
วันเดือนปีเกิด วันที่ 23 สิงหาคม 2455
ถึงแก่อนิจกรรม วันที่ 16 กันยายน 2548
วาระในการดำรงตำแหน่ง
 • 2 มิถุนายน 2509
  -
  9 กุมภาพันธ์ 2511
   
  ประวัติการศึกษา
        มัธยมศึกษาปีที่ 8 โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์
  2479       M.A. Cambridge University United Kingdom
   
  ประวัติการทำงาน
        อาจารย์สอนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        อาจารย์พิเศษในโรงเรียนต่างๆ เช่น โรงเรียนบพิตรพิมุข และโรงเรียนเทพศิรินทร์
  พ.ศ. 2482       โอนไปอยู่กรมโฆษณาเป็นหัวหน้าแผนกต่างประเทศและเป็นหัวหน้ากองต่างประเทศ
  พ.ศ. 2489       โอนไปรับราชการเป็นผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลของ พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
  พ.ศ. 2493       ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ (ปัจจุบันคือสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์)
  พ.ศ. 2499       ได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศมาเลเซีย
  10 ก.พ.2502-30 เม.ย.2502       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ
  1 พ.ค.2502-9 ก.พ.2506       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  9 ก.พ.2506-8 ก.ค.2508       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  8 ก.ค.2508-9 ก.พ.2511       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ
  2 มิ.ย.2509-9 ก.พ.2511       อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11พ.ย.2520-12 พ.ค.2522       รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจในสมัยที่พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรี
   
  ที่มา : http//: www.mcot.net