หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ 0 - 5394 - 3967
โทรสาร 0-5394-3967 ในวันและเวลาราชการ
Website : http://library.cmu.ac.th/pinmala
Email :