1. อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองประธานกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิติพงษ์ ยอดมงคล กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ อัศวิณีย์ หวานจริง กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เศวตเศรนี กรรมการ
7. นายเฉลิมเกียรติ ณ ปั่น กรรมการ
8. นางเยาวลักษณ์ วิริยะพงศ์ กรรมการ
9. รองศาสตราจารย์สมโชติ อ่องสกุล กรรมการ
10. ดร.สมทบ พาจรทิศ กรรมการ
11. นางสาวปิยาพรรณ ศิริมาตย์ กรรมการ
12. นายนิคม บัววังโป่ง กรรมการ
13. นางสาวเยาวลักษณ์ แรกข้าว กรรมการและเลขานุการ
14. นายชัยภูมิ กีฬาแปง ผู้ช่วยเลขานุการ
15. นายณัฐวิทย์ ครูบา ผู้ช่วยเลขานุการ
16. นางสาวศศิกาญจน์ คำบุญยืน ผู้ช่วยเลขานุการ