ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย (Free!)

บริการ SMS Alert (SMS Alert Service)บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการต่างๆของห้องสมุด เช่น บริการแจ้งเตือนวันกำหนดส่ง แจ้งค่าปรับ การจองหนังสือ ข่าวกิจกรรม การฝึกอบรม ฯลฯ
(Notification service for various library services such as notification of the due dates, fines, library news, training activities, etc.)

สนใจรับบริการ โปรดกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน(เฉพาะสมาชิกห้องสมุดเท่านั้น) (Please fill out the form completely (Library members only))
  วันที่ 19 กรกฎาคม 2567
บริการ SMS Alert (SMS Alert Service)

 

รหัสนักศึกษา/รหัสบาร์โค้ด (StudentID/Barcode)

*

ชื่อ-สกุล (Fullname)

*
สังกัด (Department) *
หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone No.) ตัวอย่าง 0818885555 *
อีเมล (Email) *
 
 
***สำนักหอสมุด ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
หากต้องการยกเลิกการรับข่าวสารทาง SMS กรุณาแจ้งที่เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนหนังสือ หรือ โทร.053-944513
Library reserve the right to make changes or cancel the service at any time without notice. (For cancellation of service, please contact staff at Circulation counter or tel.053-944513)