บริการจัดทำข้อมูลบรรณานุกรม

 

การจัดทำข้อมูลบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ หรือ Cataloging in Publication เรียกแบบย่อว่า CiP เป็นการวิเคราะห์รายละเอียดของสิ่งพิมพ์ และให้ข้อมูลในลักษณะของบรรณานุกรมในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานก่อนการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ข้อมูล CiP ประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง และพิมพ์ลักษณ์ (ครั้งที่พิมพ์ เมืองที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์) และข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์อื่นๆ ได้แก่ จำนวนหน้า ภาพประกอบ ตาราง หมายเลข ISBN นอกจากนี้ยังมีหัวเรื่อง ซึ่งกำหนดจากคู่มือการให้หัวเรื่องของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน หรือสมาคมห้องสมุด และเลขหมู่หนังสือที่เป็นสากล

วัตถุประสงค์ของการทำข้อมูลบรรณานุกรมสิงพิมพ์

การจัดทำ CiP จุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อการเผยแพร่และการเข้าถึงสิ่งพิมพ์อย่างเป็นมาตรฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ห้องสมุดในการวิเคราะห์รายการทรัพยากรสารสนเทศ ทำให้ห้องสมุด หรือสำนักพิมพ์สามารถนำสิ่งพิมพ์นั้นออกให้บริการได้รวดเร็วขึ้น ส่งผลให้มีการเข้าถึงและอ้างอิงสิ่งพิมพ์นั้นอย่างรวดเร็ว

คำถามเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูล CiP

เมื่อใดจะขอรับบริการข้อมูลบรรณุกรมสิ่งพิมพ์ ?

เมื่อผู้จัดทำสิ่งพิมพ์ดำเนินการผลิตสิ่งพิมพ์เรียบร้อยแล้ว และทราบหมายเลขจำนวนของสิ่งพิมพ์ และในกรณีที่เป็นหนังสือผู้ผลิตได้หมายเลขมาตรฐานสากลของหนังสือ (ISBN) จากหอสมุดแห่งชาติแล้ว

ขอข้อมูลสิ่งพิมพ์ได้จากใคร?

สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือสำนักพิมพ์ที่ให้บริการจัดทำข้อมูลสิ่งพิมพ์

ต้องส่งข้อมูลใดให้บ้าง ?

ท่านไม่จำเป็นต้องส่งตัวเล่มที่สมบูรณ์ เพียงแต่ส่งข้อมูล ชื่อผู้แต่ง ผู้แต่งร่วม(ถ้ามี) บรรณาธิการ(ถ้ามี) ชื่อเรื่อง (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ชื่อชุด ครั้งที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ โรงพิมพ์ ปีที่พิมพ์ จำนวนหน้า ภาพประกอบ ขนาดเล่ม ตาราง สิ่งประกอบ เช่น ซีดี แผนที่ หน้าบทคัดย่อ(ถ้ามี) หน้าสารบัญ และหน้าคำนำ

ตำแหน่งการวางข้อมูล CiP ในสิ่งพิมพ์ ?

โดยปกติผู้จัดพิมพ์จะวางข้อมูล CiP ที่ด้านหลังของหน้าปกใน หรือด้านหลังของหน้าปกหลัง

มีค่าใช้จ่ายในการขอรับบริการหรือไม่ ?

เป็นบริการที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ