Untitled Document
 
 
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปีการศึกษา 2552-2553
 
ศาสตราจารย์อำนวย ขนันไทย
 
สาขาวิชา
          สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
คำประกาศเกียรติคุณ
           ด้วย สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายนพ.ศ. ๒๕๕๓ พิจารณาเห็นว่า ศาสตราจารย์อำนวย ขนันไทย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณธรรมเพียบพร้อมด้วยความรู้ทางวิชาการ เป็นที่ยอมรับนับถือในฐานะนักวิชาการและในวงการสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สมควรได้รับการยกย่องเกียรติคุณ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีงามสืบไป ศาสตราจารย์อำนวย ขนันไทย สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท Master of Science สาขา Mathematics จาก Chelsea College University of London ประเทศอังกฤษ ศาสตราจารย์อำนวย ขนันไทย เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ได้รับแต่งตั้งโดยวิธีพิเศษให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับการขยายเวลารับราชการ ๖๕ ปี เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ หลังจากนั้นได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ศาสตราจารย์อำนวย ขนันไทย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์ Partial Differential Equation และ Generalized Function เป็นอาจารย์สอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประสบความสำเร็จในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจำนวนมาก เป็นผู้ริมเริ่มบุกเบิกงานวิจัยของภาควิชาคณิตศาสตร์มาอย่างยาวนาน และมีผลงานที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติไม่ต่ำกว่า ๕๐ เรื่อง จนได้รับรางวัลต่างๆ อาทิ รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น พ.ศ. ๒๕๔๔ จากสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส พ.ศ. ๒๕๔๕ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ จากสภาวิจัยแห่งชาติ นอกจากนี้ ศาสตราจารย์อำนวย ขนันไทย ยังควบคุมงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอกจำนวนมาก เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในหน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่างๆ ตลอดจนได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในงานประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ โดยเหตุที่ ศาสตราจารย์อำนวย ขนันไทย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ กอปรด้วยคุณธรรมและก่อประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง สมควรได้รับการยกย่องในวงวิชาการ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงมีมติให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป