Untitled Document
 
 
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปีการศึกษา 2554-2555
 
ศาสตราจารย์ ดร. อานันท์ กาญจนพันธุ์
 
สาขาวิชา
          สาขาวิชามานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์
คำประกาศเกียรติคุณ
           ด้วย สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ พิจารณาเห็นว่า ศาสตราจารย์ ดร. อานันท์ กาญจนพันธุ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณธรรมเพียบพร้อมด้วยความรู้ทางวิชาการ เป็นที่ยอมรับนับถือในฐานะนักวิชาการและในวงการสาขามานุษยวิทยา สมควรได้รับการยกย่องเกียรติคุณ เพื่อเป็นแบบอย่างอันดีงามสืบไป ศาสตราจารย์ ดร. อานันท์ กาญจนพันธุ์ สำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญา Master of Arts (Southeast Asian History) และปริญญา Doctor of Philosophy (Anthropology) จาก Cornell University, U.S.A ศาสตราจารย์ ดร. อานันท์ กาญจนพันธุ์ เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์โท สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (โดยวิธีพิเศษ) ระดับ ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับการขยายเวลารับราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถึงสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบ ๖๕ ปี และได้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๓๓ และ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๓๙ ศาสตราจารย์ ดร. อานันท์ กาญจนพันธุ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านการปรับโครงสร้างของสังคมเกษตรกรรม ด้านการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมและธรรมาภิบาลด้านการถือครองทรัพยากร ด้านการสอนและการวิจัยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และคณะสังคมศาสตร์ มีประสบการณ์การทำวิจัยสูง สามารถสอนและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาได้เป็นอย่างดี ได้ศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง ฝีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติจำนวน ๒๑ เรื่อง วารสารระดับชาติ จำนวน ๒๙ เรื่อง มีงานแต่งเรียบเรียงตำราหรือหนังสือเกี่ยวกับมานุษยวิทยาอีกจำนวนมาก นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร. อานันท์ กาญจนพันธุ์ ยังเป็นคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ประเมินโครงการวิจัย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในงานประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจำ จนได้รับรางวัลจำนวนมาก ได้แก่ ผลงานวิจัยดีเยี่ยม พ.ศ. ๒๕๓๙ จากสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส พ.ศ. ๒๕๔๐ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ จากสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) รางวัลเกียรติยศ ผงงานวิชาการดีเด่น จากมูลนิธิโตโยต้าและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TTF Award) พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเหตุที่ ศาสตราจารย์ ดร. อานันท์ กาญจนพันธุ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการ กอปรด้วยคุณธรรมและก่อประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง สมควรได้รับการยกย่องในวงการวิชาการ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงมีมติให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชามานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป