Untitled Document
 
 
 ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2557-2558
 
รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม
 
สาขาวิชา
          ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดาราศาสตร์
คำประกาศเกียรติคุณ
          รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๖ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๒ M.Sc. (Astronomy), จาก University of Canterbury, New Zealand พ.ศ. ๒๕๒๔ เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๓ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๓ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๘ อุปนายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๘ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕ และ President, the International Olympiad on Astronomy and Astrophysics พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสาขาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูงของสำนักงานวิทยาการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ President, the South East Asian Astronomical Network (SEAAN) และกรรมการโครงการจัดทำพจนานุกรมดาราศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม เป็นผู้ประสบความสำเร็จยอดเยี่ยมในวิชาชีพดาราศาสตร์จนปรากฏเป็นที่ยอมรับ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนทั่วไป และเป็นผู้บำเพ็ญกรณียกิจด้วยความคิดริเริ่ม ดังปรากฏจากการได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามเสด็จถวายงานทางวิชาการด้านดาราศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่สร้างคุณประโยชน์อันก่อให้เกิดความสนใจด้านดาราศาสตร์ ทำให้ดาราศาสตร์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และขยายเครือข่ายออกไปทั่วประเทศ ทำให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารทางด้านดาราศาสตร์ เป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนและคนไทยมาสนใจและตื่นตัวในความรู้และปรากฏการณ์ทางด้านดาราศาสตร์ และยังเป็นผู้บริหารที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปกครอง บังคับบัญชา และบริหารงานขององค์กร มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และยึดหลักความถูกต้อง ให้คำชี้แนะที่เป็นประโยชน์และแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร่วมงานทุกคน เป็นที่รักใคร่ของบุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษาของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๔๑ และเป็นผู้ริเริ่มโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเป็นสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยังได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติมาจนถึงปัจจุบัน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม เป็นผู้จัดทำโครงการวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยจากสถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติกับคณาจารย์จากห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้สนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาเข้าใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เช่น กล้องโทรทรรศน์ ๒.๔ เมตร ของหอดูดาวแห่งชาติ รวมทั้งได้พัฒนาอุปกรณ์ของหอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และยังเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือด้านการพัฒนานักศึกษาและกำลังคนด้านดาราศาสตร์กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยการสนับสนุนให้นักวิจัยของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ มาเป็นอาจารย์พิเศษในหลักสูตรดาราศาสตร์ และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อีกทั้งสนับสนุนให้เกิดทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ สาขาดาราศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก นอกจากนี้ ยังเป็นผู้มีส่วนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการและบริการชุมชน ในรูปแบบของความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติกับภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนกิจกรรมวิชาการดาราศาสตร์ดูดาวที่หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานอื่น โดยเหตุที่รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม เป็นผู้ประสบความสำเร็จยอดเยี่ยมในวิชาชีพดาราศาสตร์จนปรากฏเป็นที่ยอมรับ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่สร้างคุณประโยชน์อันก่อให้เกิดความสนใจด้านดาราศาสตร์ จนทำให้ดาราศาสตร์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และขยายเครือข่ายออกไปทั่วประเทศ ทำให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารทางด้านดาราศาสตร์ และเป็นแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและคนไทยให้ความสนใจและตื่นตัวในความรู้และปรากฏการณ์ทางด้านดาราศาสตร์จนเป็นที่ประจักษ์ ด้วยเกียรติคุณและผลงานอันดีเด่นดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงมีมติให้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดาราศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป