Untitled Document
 
 
 ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2550-2551
 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ เทอดชัย ชีวะเกตุ
 
สาขาวิชา
          ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
คำประกาศเกียรติคุณ
          รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร แพทยศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปัจจุบันคือ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) American Board of Physical Medicine and Rehabilitation จากประเทศสหรัฐอเมริกา วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จากแพทยสภา ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชากิจกรรมบำบัด) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เช่น หัวหน้าภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผลงานซึ่งแสดงถึงความสำเร็จอันยอดเยี่ยมในด้านวิชาการและวิชาชีพ จนปรากฏเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่วงการแพทย์ทั่วไปคือ ผลงานด้านการสอน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ เป็นผู้ริเริ่มในการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้ป่วยพิการในหลายรูปแบบ เช่น จัดตั้งหน่วยเครื่องช่วยคนพิการในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งภาควิชาและโรงเรียนกิจกรรมบำบัดในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้องรังในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และเป็นหัวหน้าโครงการจัดตั้งโรงเรียนกายภาพบำบัดในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงานด้านวิชาการ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ มีผลงานการประดิษฐ์คิดค้นเพื่อผู้พิการที่ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้วัสดุเหลือใช้ในประเทศ ทำให้ผู้พิการขาขาดซึ่งเป็นคนยากจนทั่วประเทศ โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรมได้มีโอกาสฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายตนเอง เพื่อให้สามารถประกอบสัมมาชีพได้เช่นคนปกติ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้น อาทิ การทำขาเทียมจากขยะพลาสติก โดยมีเทคนิคและวิธีการทำขาเทียมให้เสร็จได้อย่างรวดเร็วและให้บริการอย่างทั่วถึง ประดิษฐ์อุปกรณ์และเครื่องมือการทำขาเทียมประกอบด้วยอุปกรณ์ถอดแบบหุ่นต่อขา อุปกรณ์สร้างเบ้าหุ้มข้อสะโพก อุปกรณ์ขึ้นเบ้าพลาสติกด้วยเครื่องอัดลม ตู้อบพลาสติกด้วยรังสีอินฟราเรด และเครื่องจัดหาแนวขาเทียมด้วยแสงเลเซอร์ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งชิ้นส่วนขาเทียมราคาถูก และมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมในประเทศไทย เช่น เท้าเทียมแบบประหยัดพลังงาน ทำให้ผู้พิการเดินได้ไกลกว่าเดิมแต่เหนื่อยน้อยลง เม้าเทียมเกษตรสำหรับใช้กับขาเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อีกครั้ง เท้าเทียมสำหรับขาที่ถูกตัดบริเวณข้อเท้า และข้อเข่าเทียมแบบปลอดภัยทำด้วยพลาสติก ผลงานด้านบริการชุมชน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ ได้จัดหน่วยทำขาเทียมเคลื่อนที่ไปทำขาเทียมให้ผู้พิการขาขาดที่ยากจนและด้อยโอกาสทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ จนถึงปัจจุบัน จำนวน ๑๐๑ ครั้ง เป็นจำนวนขาเทียมที่ทำให้ผู้พิการขาขาด ๑๕,๙๘๑ คน เป็นจำนวนขาเทียม ๒๑,๗๑๐ ขา รวมทั้งการประดิษฐ์ส่วนขาเทียม เครื่องมือ อุปกรณ์ขาเทียมที่มีราคาถูกกว่าของต่างประเทศ ๑๐-๕๐๐ เท่า ทำให้ประหยัดเงินตราต่างประเทศได้เป็นจำนวนมาก และผลการประดิษฐ์คิดค้นและการปฏิบัติงานดังกล่าว ได้มีการเผยแพร่ข่าวไปทั่วโลกในรายการโทรทัศน์ เช่น Beyond 2000 ของ CNN รายการสารคดีพิเศษของ ASAHI รายการ Who is Who in ASIA ของ NHK รายการ Tomorrow World ของ BBC และรายการ National Geographic “Operation Jumbo” ของ BBC รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ เทอดชัย ชีวะเกตุ ได้รับรางวัลจากการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้พิการมาโดยตลอด ดังนี้ ธารารมย์ควอลิตี้อะวอร์ด รางวัลชนะเลิศฝ่ายวิชาการจากการประดิษฐ์คิดค้นทำขาเทียมจากขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๓๖ รางวัลสิ่งประดิษฐ์อันเป็นประโยชน์แก่ชาติ รางวัลที่ ๓ จากสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ โล่เกียรติคุณแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๘ จากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาชิกดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่ปฏิบัติงานในชนบทเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนและราชการจากสมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย รางวัล “ทุนสมเด็จวันรัต” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ อันนำชื่อเสียงมาสู่วงการแพทย์ จากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รางวัลคนไทยตัวอย่าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จากมูลนิธิธารน้ำใจ เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นของชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๑ สาขาพัฒนาสังคมด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นด้านการแพทย์และสาธารณสุข รางวัลดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ของสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลมหิดล บีบราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลรามอน แมกไซไซ สาขาบริกการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ของมูลนิธิรามอน แมกไซไซ โดยเหตุที่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ เป็นผู้ที่นำความรู้ ความสามารถ สร้างคุณประโยชน์เพื่อก่อให้เกิดความก้าวหน้าในวงวิชาการแพทย์เป็นอย่างยิ่ง ถือเป็นปูชนียบุคคลทางด้านแพทยศาสตร์ และเป็นแบบอย่างอันควรแก่การยกย่องและเผยแพรเกียรติคุณในฐานะเป็นผู้อุทิศทั้งกำลังสติปัญญา กำลังกาย เพื่อส่วนรวมเป็นสำคัญ เป็นแพทย์ เป็นอาจารย์ เป็นนักพัฒนา และเป็นนักวิจัยที่ทำงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ก่อประโยชน์และชื่อเสียงให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประเทศชาติเป็นอย่างมาก สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงมีมติให้ได้รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป