Untitled Document
 
 
 ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2513-2514
 
พล.อ. เนตร เขมะโยธิน
 
สาขาวิชา
          วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศึกษาศาสตร์)
คำประกาศเกียรติคุณ
          พล.อ. เนตร เขมะโยธิน อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกันแล้วว่า เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณวุฒิสูงส่ง เคยเป็นอาจารย์สอนยุมธวิธีในโรงเรียนนายร้อยทหารบก เป็นอาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ เลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติ ปัจจุบันพลเอก เนตร เขมะโยธินยังได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษษแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะที่ดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ก็ได้แสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษาและวิจัยเสมอมา ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พล.อ. เนตร เขมะโยธิน ก็ได้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้นและขณะนี้ยังตำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นับว่าเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการศึกษษของชาติตลอดมา ด้วยเกียรติคุณดังที่ได้กล่าวมา สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงเห็นสมควรให้พลเอกเนตร เขมะโยธินได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศึกษาศาสตร์)