Untitled Document
 
 
 ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2522-2523
 
นายณรงค์ วงศ์วรรณ
 
สาขาวิชา
          ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิขาเศรษฐศาสตร์เกษตร
คำประกาศเกียรติคุณ