Untitled Document
 
 
 ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2519-2520
 
นาย อภัย จันทวิมล
 
สาขาวิชา
          ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
คำประกาศเกียรติคุณ
          นายอภัย จันทวิมล เริ่มรับราชการครูที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลบัย เป็นอาจารย์โรงเรียนมัธยมสมเด็จเจ้าพระยา เป็นเลขานุการกรมพลศึกษา เป็นหัวหน้ากองโรงเรียนราษฎร์ เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิบดีกรมพลศึกษา อธิบดีกรมพลศึกษา อธิบดีกรมประชาศึกษา อธิบดีกรมสามัญศึกษา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในระหว่างที่นายอภัย จันทวิมล รับราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ได้อุทิศ กำลังกาย กำลังใจ กำลังความคิด และกำลังความสามารถ สติปัญญา ให้แก่งานการศึกษาของชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จนเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาว่า ท่านเป็นผู้วางรากฐานการศึกษาประชาบาลของชาติ เป็นผู้ริเริ่มฟื้นฟูกิจการลูกเสือของชาติ เป็นผู้วางรากฐานปรับปรุงคุณภาพการฝึกหัดครู เป็นผู้ริเริ่มวางพื้นฐานในการปรับปรุงนโยบายการศึกษานอกระบบโรงเรียน และอื่นๆนานับประการ ซึ่งนับว่า นายอภัย จันทวิมล เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในฐานะนักการศึกษา และนักบริหารการศึกษา ทั้งได้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดเวลาที่รับราชการ จึงสมควรแก่ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนสืบไป