Untitled Document
 
 
 นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปีการศึกษา 2552
 
ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่
รหัสนักศึกษา 144314
 
 
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2516       ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) (เกียรตินิยม) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2526       Ph.D. (Political Science) University of Wisconsin-Medison U.S.A.
 
ประวัติการทำงาน
  • ศาสตราจารย์ ระดับ 10 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
     
    ผลงานดีเด่น
  • ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ เป็นนักวิชาการที่มีผลงานวิจัย และบทความวิชาการจำนวนมาก ผลงานมีคุณภาพดีเด่นทำให้ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2532 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นนักวิชาการที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่างๆ อาทิ รับเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ รวมทั้งตำแหน่งผู้บริหารในองค์กรการศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรในต่างประเทศ เช่น เป็นคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาราชการบริหารภูมิภาคเพื่อการบริการประชาชน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) กรรมการส่งเสริมสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกระกระจายอำนาจ กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจหารบ้างเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.ในปัจจุบัน) ทำให้เป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานอย่างหลากหลาย มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีผลการศึกษาที่ดีเยี่ยมในทุกระดับการศึกษา คือ เป็นศิษย์เก่าดีเด่นในหอเกียรติยศ ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปี 2513 จาก คณะสังคมศาสตร์ มช. นักศึกษาเก่าคนแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับโปรดเกล้าฯเป็น ศาสตราจารย์ ได้รับพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มแสนยาธิปัตย์ จากสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
  • พ.ศ. 2550 เป็นนักศึกษาเก่าที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และในส่วนคณะ อาทิ เป็นสมาชิกนักศึกษาเก่าคณะรัฐศาสตร์ เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิชาการคณะรัฐศาสตร์และ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นับเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติด้านวิชาการ อุทิศตนเพื่องานอย่างทุ่มเท มีผลงานเป็นที่น่าภาคภูมิใจ สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยทั่วกัน