Untitled Document
 
 
 นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปีการศึกษา 2545
 
อ.ภูธร ภูมะธน
รหัสนักศึกษา 121419
 
 
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2515       • ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2520       •ปริญญาโทอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ประวัติการทำงาน
  • อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
     
    ผลงานดีเด่น
  • • เคยรับราชการในกองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรมศิลปากร ดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครก่อนโอนย้ายมาเป็นอาจารย์สถาบันราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี ในปีพ.ศ. 2531
  • • เป็นผู้นำในการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ่งแวดล้อม ของจังหวัดลพบุรีอย่างต่อเนื่องมากกว่า 20 ปี
  • • เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ได้สำรวจค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใหม่ๆ ทั้งในและนอกประเทศ นำมาเผยแพร่ รวบรวมโบราณวัตถุมาเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ และเป็นผู้ผลักดันให้มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ร่วมกับนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
  • • เป็นผู้ริเริ่มให้มีทัศนะที่ถูกต้องในการใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งเป็นผู้มีงานเขียนด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประวัติสถานที่ต่างๆ ออกเผยแพร่ทางอนุสาร อ.ส.ท. โดยสม่ำเสมอ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อปลูกฝังความรัก ความหวงแหนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรมท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีของจังหวัดลพบุรี และท้องถิ่นภาคกลาง (ตั้งแต่ปี 2538 – ปัจจุบัน)
  • • เป็นผู้มีผลงานทางประวัติศาสตร์ดีเด่น ทำให้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปาล์ม อะคาเดมิคส์ ชั้นเชอวาลิเยร์ (อัศวิน) จากประเทศฝรั่งเศส ในฐานะผู้ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทย – ฝรั่งเศส และได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อท้องถิ่น ผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมของจังหวัดลพบุรี ละอีกหลายสถาบัน นับเป็นนักศึกษาเก่าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่วิชาชีพอย่างดียิ่ง และสร้างเกียรติชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติและองค์กร สมควรแก่การยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยทั่วกัน