Untitled Document
 
 
 นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปีการศึกษา 2549
 
ดร.จิตประภา ศรีอ่อน
รหัสนักศึกษา 107905
 
 
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2516       วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2522       ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ความผิดปกติทางการสื่อความหมาย) มหาวิทยาลัยมหิดล
      ดุษฎีบัณฑิต สาขา Deaf Studies, La Trobe University, Australia
 
ประวัติการทำงาน
ปัจจุบัน       ผู้อำนวยการวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ผลงานดีเด่น
  • ดร.จิตประภา ศรีอ่อนเป็นผู้มีผลงานวิจัยและงานคิดริเริ่มเป็นครั้งแรกในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลกหลายชิ้น อาทิ ริเริ่มหลักสูตรปริญญาตรี สาขาหูหนวก ศึกษาเป็นแห่งแรกของโลก ริเริ่มโครงการอบรมล่ามภาษามือเป็นแห่งแรกของเอเชีย ริเริ่มโครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเป็นครั้งแรกของประเทศไทย นำเสนอแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตและประวัติศาสตร์ของคนหูหนวกในประเทศไทย ริเริ่มการจัดทำดนตรีกับคนหูหนวกในประเทศไทย ฯลฯ
  • จากผลงานสร้างสรรค์มากมายของดร.จิตประภา ศรีอ่อน ทำให้ได้รับรางวัล อาทิ ผู้บริหารดีเด่น ,รางวัลหม่อมงามจิต บูรฉัตร (พ.ศ.2545) รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มศว.ประสานมิตร ( พ.ศ.2544) ,บุคลากรดีเด่นของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2548 และได้รับเลือกเป็น นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ งานวันมหิดล ประจำปี 2549 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่