วันที่ 4 ธันวาคม 2563  
ชื่อ - สกุล *
สถานภาพ * 
สังกัด * ภาควิชา์  
 อี-เมล์ *
โทรศัพท์ *  มือถือ
 
   ต้องการทราบค่า JIF ของวารสารต่อไปนี้้
   
  1. Title Journal ปี
  2. Title Journal ปี
  3. Title Journal ปี
  4. Title Journal ปี
  5. Title Journal ปี
   
   ต้องการทราบค่า JIF ของวารสารที่มีค่า JIF สูงสุด 5 อันดับ
   สาขา ปี
   ต้องการรับผลการตรวจสอบทาง
 
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จริง และยินดีรับบริการตรวจสอบการอ้างถึงที่สำนักหอสมุด โดยมิต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
   
แสดงรายการ (สำหรับเจ้าหน้าที่)