สำนักหอสมุด ได้จัดตั้งโครงการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อช่วยในการลดการใช้พลังงานภายในสำนักหอสมุด และช่วยเผลแพร่ความรู้ในการประหยัดพลังงาน