ติดต่อเรา
งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่            
    โทรศัพท์ 0-5394-4589,4508  e-mail : catleya.p@lib.cmu.ac.th, urai@lib.cmu.ac.th
นางคัทลียา ปริชานิ
หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ
โทรศัพท์ 0-5394-4589  
e-mail : catleya.p@lib.cmu.ac.th
นางอุไร เสียงเพราะ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ
โทรศัพท์ 0-5394-4508
e-mail : urai@lib.cmu.ac.th