ข่าวสาร / กิจกรรม
   
นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมผู้บริหารสำนักหอสมุดรับมอบหนังสือเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์ จำนวน 50 เล่ม จาก Mr. Gabriel LIOW ที่ปรึกษาทูต (ฝ่ายบริหารและกงสุล) พร้อมคณะผู้แทน จากสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสประเทศสิงคโปร์ครบรอบ 50 ปี ของการได้รับเอกราช
และเป็นการครบรอบ 50 ปี ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สิงคโปร์และประเทศไทย พร้อมทั้งให้เกียรติเยี่ยมชม
สำนักหอสมุด ณ สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558