ขั้นตอนการรับบริจาค

1. กรณีบริจาคด้วยตนเอง
    บุคคลหรือหน่วยงานโปรดแจ้งความจำนงบริจาคทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเองได้ที่

    งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่            
    โทรศัพท์ 0-5394-4589, 4508  e-mail : catleya.p@lib.cmu.ac.th, urai@lib.cmu.ac.th

    

2. กรณีบริจาคทางไปรษณีย์
    กรอกแบบฟอร์มการบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมส่งทรัพยากรสารสนเทศที่ประสงค์จะบริจาค
    โดยจ่าหน้าซองตามที่อยู่ ดังนี้

   

    งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    239 ถนนห้วยแก้ว อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200

  

3. การดำเนินงาน

      3.1 บรรณารักษ์จะดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาคัดเลือกและประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศ
            ที่ได้รับบริจาค     
      3.2 เมื่อทางสำนักหอสมุดได้รับทรัพยากรสารสนเทศแล้ว จะดำเนินการทำหนังสือตอบขอบคุณ
            ตามที่ผู้บริจาคแจ้งความประสงค์ไว้แบบฟอร์มการบริจาคหนังสือ   แบบฟอร์มการบริจาคหนังสือ