หลักเกณฑ์การรับบริจาค

1. ขอบเขตเนื้อหา ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ กล่าวคือ

    1.1 ด้านเนื้อหา

  • มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ
  • เป็นข้อมูลท้องถิ่นภาคเหนือทุกสาขาวิชา ครอบคลุม ๑๗ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ตาก พิจิตร สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุทัยธานี กำแพงเพชร และนครสวรรค์
  • เป็นข้อมูลเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนและข้อมูลอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)
  • มีเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ ไม่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ และไม่ขัดต่อจารีตประเพณีอันดีงาม
  • มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และโครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  • เป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลจากองค์กร สมาคมในสาขาวิชาชีพ เช่น หนังสือได้รับรางวัล  (รางวัลโนเบล,
    รางวัลซีไรท์) หนังสือขายดี (Best Seller) ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

    1.2 ด้านผู้เขียน

  • มีความเชี่ยวชาญ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
  • มีชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือ  

     1.3 ด้านความทันสมัย
        
 เป็นหนังสือที่มีฉบับพิมพ์ครั้งใหม่ล่าสุด ยกเว้นหนังสือทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญา

ของชาติและเอกสารหายาก (Rare Book)ให้พิจารณาจากคุณค่าของเนื้อหาโดยไม่คำนึงถึงปีที่พิมพ์

  2. เป็นทรัพยากรสารสนเทศที่ผลิตโดยหน่วยงาน องค์กร สมาคม ทั้งภายในประเทศ และต่างประเท
ที่ไม่มีจำหน่ายทั่วไป ไม่สามารถหาซื้อได้ และมีการผลิตจำนวนจำกัด

  3. หลักเกณฑ์การพิจารณาการขอและรับอภินันทนาการ มีดังนี้
      3.1 มีเนื้อหาสอดคล้องกับการเรียนการสอน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
      3.2  มีเนื้อหาตรงตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้
      3.3  มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ฉีกขาด ชำรุด ไม่มีรอยขีดเขียน หน้าขาดหาย  มีเชื้อรา  เปียกน้ำ หน้าติดกัน
      3.4 รับอภินันทนาการทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่มีเงื่อนไขในการนำออกให้บริการ

        3.5 ในกรณีหนังสือมีจำนวนฉบับซ้ำจะพิจารณาจากหนังสือที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน
              และมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ ประเภทหนังสืออ้างอิง เช่นพจนานุกรม สารานุกรม
              หนังสือนวนิยายบางเล่มมีคุณค่าทางวรรณกรรม เป็นต้น
        3.6 ในกรณีที่สิ่งที่ได้มาจากการบริจาคไม่ตรงกับนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด               สำนักหอสมุดจะพิจารณาส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่ได้รับประโยชน์มากกว่า
       3.7 สิทธิในการรับหรือปฏิเสธ สิ่งที่ได้รับบริจาคเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักหอสมุด การรับหรือปฏิเสธ
             ในการนำขึ้นให้บริการสามารถทำได้  ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
             ของสำนักหอสมุด สิ่งที่ได้รับบริจาคเป็นสิทธิโดยชอบของสำนักหอสมุด ที่จะกระทำการใดๆก็ได้ตามกฎหมาย