วัตถุประสงค์

 

1. เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. เพื่อช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

  3. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ต้องการบริจาคทรัพยากรสารสนเทศให้สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่