header donation  
 
Mr gabriel liow

วันที่ 18 กันยายน 2561 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริจาคหนังสือให้สำนักงานเทศบาลตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ซึ่งทางเทศบาลจะได้นำหนังสือไปบริจาคต่อให้หน่วยงาน ชุมชนของเทศบาลตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อต่อไป

 
Mr gabriel liow

วันที่ 27 มีนาคม 2560 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริจาคหนังสือให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 703204 : จริยธรรมธุรกิจ ของภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 39 เล่ม เพื่อนำไปบริจาคให้แก่วัดใหม่ห้วยทราย ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ เพื่อนำไปดำเนินการโครงการแบ่งปันความรู้คู่คติธรรม

 
Mr gabriel liow

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริจาคหนังสือให้นักศึกษากระบวนวิชา 099101 Learning Through Activities 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน  113  เล่ม เพื่อนำไปบริจาคโรงเรียนบ้านแม่ขาน ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักเรียน

 
Mr gabriel liow
นางคัทลียา ปริชานิ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
รับมอบตำราเรียนภาษาเกาหลี โดยมีอาจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนประกันคุณภาพการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ส่งมอบตำราเรียนภาษาเกาหลี จำนวน 30 เล่ม จาก Representative Park Min Woo สำนักพิมพ์ Hawoo Publishing ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้มีโอกาสเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนภาษาเกาหลีมากขึ้น ณ ห้องรับรองชั้น 5 สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
 
New Books for Donation
กรกฏาคม 2562
แสดงหนังสือทั้งหมด
 
footter