ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า propolis

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Characterization of Thai propolis and applications for novel biopolymer = การหาลักษณะเฉพาะของพรอพอลิสไทยและการประยุกต์สำหรับพอลิเมอร์ชีวภาพชนิดใหม่ / Sirikarn Sanpa / 2015 /Full Text
Subject
Biopolymers
propolis
2 การพัฒนาและประเมินอนุภาคนาโนชนิดไขมันแข็งที่กักเก็บพรอพอลิสในตำรับยาทาต้านแบคทีเรีย = Development and evaluation of propolis-entrapped solid lipid nanoparticles in antibacterial topical preparation / ณัชธาริณี เหล่าศิริเสถียร / 2557 /Full Text
Subject
Propolis
Antibacterial agents


Page : 1