ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 105 รายการ จากคำว่า nurses

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
101 ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Health status related to risk at work among professional nurses, out patient and emergency nursing section, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / วิลาสินี โอภาสถิรกุล / 2556 /Full Text
Subject
Health
Risk
Nurses
Emergency medical services
Emergency service, medical
102 ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Health status related to risk at work among registered nurses, Secondary Hospitals, Mae Hong Son Province / อาทิตยา สารคำ / 2557 /Full Text
Subject
Risk
Works
Nurses
Health ststus
103 ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสังกัดกองทัพภาคที่ 3 = Health status related to risk at work among registered nurses, The Third Army Area Hospital / ณัฏฐิรา กาวิละพันธ์ / 2557 /Full Text
Subject
สุขภาพ
สุขภาวะ
พยาบาลวิชาชีพ
Health status
Risk
Works
Nurses
โรงพยาบาลสังกัดกองทัพภาคที่ 3
104 โรงพยาบาลดึงดูดใจตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลลำปาง = Magnet hospital as perceived by registered nurses, Lampang hospital / อนงค์พร อุปสิทธิ์ / 2558 /Full Text
Subject
Nurses
Hospital -- Lampang
105 อุปสรรคและสิ่งสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตติยภูมิ = Barriers to and facilotators of infection prevention pratices among professional nurses in tertiary care hospitals / กิตติรัตน์ สวัสดิ์รักษ์ / 2557 /Full Text
Subject
Infection control
Nurses


Page : 1 2 3 4 5 6