ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 105 รายการ จากคำว่า nurses

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของบุคลากรพยาบาลในงานการพยาบาลอายุรกรรมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ / นาฎยา อ่วมผึ้ง / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์. งานการพยาบาล
พยาบาล
ความผูกพันต่อองค์การ
Dissertations, academic -- nursing
Organizations
Personnel, hospital
nurses
82 ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลลำปาง / ศุกลรัตน์ ต๊ะวิชัย / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
พยาบาล
ความผูกพันต่อองค์การ
Dissertations, academic -- nursing
Organizations
Nurses
83 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้บทบาทและการปฏิบัติจริงของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ราณี วิริยะเจริญกิจ / 2535 /Full Text
Subject
พยาบาล
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาล -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Dissertations, Academic -- Nursing
Perception
Role
Nurses
84 ปัจจัยทำนายการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล เขตภาคเหนือ = Factors predicting po itical participation among professional nurses in Hospitals, Northern Region / วิมาลา อินด้วง / 2556 /Full Text
Subject
Nurses
Hospitals
85 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการสร้างสรรค์ของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย = Factors related to creativity among nurses in University hospitals / สุชาดา พาณิชกระจ่าง / 2557 /Full Text
Subject
Nurses
Creativeness
Nursing staff, hospital
86 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการถ่ายโอนการเรียนรู้ภายหลังการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางของพยาบาลวิชาชีพ = Factors affecting transfer of learning after training in the nursing specialty program among professional nurses / ณฐวรรณ เมธรุจภานนท์ / 2556 /Full Text
Subject
Learning
Nurses
Training
87 เปรียบเทียบบทบาทที่องค์การกำหนดกับการปฏิบัติงานจริงของพยาบาลผู้ชำนาญ เฉพาะทาง โรงพยาบาลศูนย์กระทรวงสาธารณสุข / สายสวาท เผ่าพงษ์ / 2535 /Full Text
Subject
พยาบาล
โรงพยาบาล
Dissertations, Academic -- Nursing
Nurses
Role
88 ผลการตรวจสอบและให้ข้อมูลย้อนกลับต่อการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อของพยาบาลวิชาชีพและการติดเชื้อของผู้ป่วยจากการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม = Effects of an audit and feedback on infection prevention practices among registered nurses and infection in hemodialysis patients / สุจิตรา เหล่าทวี / 2557 /Full Text
Subject
Nurses
Infection -- prevention & control
Hemodialysis
89 ผลของกลยุทธ์หลายวิธีร่วมกันต่อการปฏิบัติการป้องกันและอุบัติการณ์การสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของพยาบาลห้องคลอด = Effects of multimodal strategies on prevention practices and incidence of blood and body fluid exposures among labour room nurses / สุคนธา วัฒนพงษ์ / 2556 /Full Text
Subject
Blood
Nurses
Strategic planning
90 ผลของการโค้ชต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะในผู้สูงอายุในสถานดูแลระยะยาว = Effects of coaching on nurses' knowledge and practices regarding urinary tract infection prevention in older persons in long-term care facilities / อิฏฐาพร คำกุ้ม / 2558 /Full Text
Subject
Knowledge
Nurses
Urinary tract infections
Aging
91 ผลของการรณรงค์ด้านการควบคุมการติดเชื้อต่อความรู้และการปฏิบัติของบุคลากรพยาบาล หอผู้ป่วยจักษุ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ชุลีวันท์ แย้มรับบุญ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การพยาบาลจักษุวิทยา
การติดเชื้อ -- การควบคุม
Dissertations, academic -- nursing
Infection control
Nurses
92 ผลของโปรแกรมพัฒนาการมองโลกในแง่ดีต่อการมองโลกในแง่ดี และความเครียดของพยาบาลในหอผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effects of an optimism development program on optimism and stress of nurses in critical care unit at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / วาสนา กันคำ / 2550 /Full Text
Subject
การมองโลกในแง่ดี
ความเครียด
พยาบาล -- เชียงใหม่
Mental Health
Stress
Nurses
93 พฤติกรรมความเป็นผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยและความเป็นอิสระในการประกอบวิชาชีพตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน / พร บุญมี / 2544 /Full Text
Subject
พยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
ภาวะผู้นำ
โรงพยาบาลชุมชน -- ไทย (ภาคเหนือ)
Dissertations, academic -- nursing
Leadership
Nurses
94 พฤติกรรมความเป็นวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / กัญญา โตท่าโรง / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
การพยาบาล
Dissertations, academic -- Nursing
Behavior
Nurses
95 พฤติกรรมสนับสนุนของพยาบาลและอุปสรรคในการดูแลระยะสุดท้ายที่หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี = Nurses' supporttive behaviors and obstacles in end-of-life Care at emergency department, Phaholpolpayasaena Hospital, Kanchanaburi Province / ณัฎฐธัญพงศ์ ไหลธรรมนูญ / 2558 /Full Text
Subject
Emergency medical services
Pallative care
Nurses
Behaviors
96 ภาพลักษณ์ตนเองเชิงวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจิตเวช / วงเดือน สุนันตา / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลจิตเวช
พยาบาล
ความเชื่อ
ภาพลักษณ์
Dissertations, academic -- nursing
Nurses
Work
Psychiatric department, hospital
97 ภาพลักษณ์พยาบาลของสาธารณชน / พูนพิลาศ โรจนสุพจน์ / 2541 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Imagination
Nurses
พยาบาล -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ประชากร -- ทัศนคติ
98 ภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วย และความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / เมทินี จิตรอ่อนน้อม / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Dissertations, academic -- Nursing
Leadership
Nurses
พยาบาล -- เชียงใหม่
ภาวะผู้นำ
99 ภาวะผู้นำเชิงปฏิรูป วัฒนธรรมองคืกร และประสิทธิผลองค์การตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนเขตภาคเหนือ = Transformational leadership, organizational culture and organizational effectiveness as perceived by professional nurses in community hospitals, Northern region / นริศรา ใคร้ศรี / 2556 /Full Text
Subject
Leadership
Nurses
100 ภาวะผู้นำใฝ่บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยและความผูกพันในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคเหนือ = Head nurses servant leadership and registered nurses work engagement, regional hospitals, Northern Region / วิรวรรณ ฉิมพลี / 2560 /Full Text
Subject
Nurses
พยาบาล
Servant leadership
ภาวะผู้นำใฝ่บริการ


Page : 1 2 3 4 5 6