ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 105 รายการ จากคำว่า nurses

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 การปฏิบัติของบุคลากรพยาบาลในการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ แผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / นัชชา เสนะวงศ์ / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
พยาบาล -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
เครื่องช่วยหายใจ
ปอด -- โรค -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Pneumonia
Ventilators, mechanical
Dissertations, academic -- nursing
Respiration, artificial
Nurses -- Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital
62 การปฏิบัติบทบาทวิชาชีพของพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศูนย์เขตภาคเหนือ / วรรณิภา เหนียวแน่น / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศูนย์เขตภาคเหนือ
พยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Role
Nurses
63 การพัฒนากรอบสมรรถนะทางการพยาบาลศัลยกรรมกระดูกและข้อของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลลำพูน = Development of an orthopaedic nursing competency framework of professional nurses, Lamphun hospital / ภาวิณี วัฒนคุณ / 2556 /Full Text
Subject
Professional competence
Nurses
Hospital -- Lamphun
64 การพัฒนากรอบสมรรถนะสำหรับพยาบาลวิชาชีพในหออภิบาลทารกแรกเกิดและเด็กวิกฤต โรงพยาบาลลำพูน = Development of a cpmpetency framework for registered nurses in neonatal and pediatric intensive care unit, Lampang hospital พวงเพชร ชัยยาทา / พวงเพ็ชร ชัยยาทา / 2558 /Full Text
Subject
Nurses
Professional competence
Intensive care unit, neonatal
Hospital -- Lampang
65 การพัฒนากรอบสมรรถนะสำหรับพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ = Development of a competency framework for registered nurses in and emergency unit, Lanna hospital, Chiang Mai province / พนมวรรณ บำรุงผล / 2558 /Full Text
Subject
Nurses
Competency
Emergency medical services
66 การพัฒนากรอบสมรรถนะสำหรับพยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด โรงพยาบาลลำพูน = Development of a competency framework for operating room registered nurses, Lamphun hospital / ผ่องพรรณ พิงคะสัน / 2558 /Full Text
Subject
Professional competence
Nurses
Hospital -- Lamphun
67 การพัฒนาแบบพรรณนาลักษณะงานสำหรับหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Development of job description for head nurses, Savannakhet provincial hospital, Lao people's Democratic Republic / แก้วมณีจันทร์ ไชยเพชร / 2557 /Full Text
Subject
Job description
Nurses
68 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาหลายขนานสำหรับพยาบาลวิชาชีพ = Development of the multidrug-resistant organism transmission prevention electronic book for register nurses / ฐิติมา มานะพัฒนเสถียร / 2558 /Full Text
Subject
Electronic books
Methicillin resistance
Nurses
69 การสนับสนุนส่งเสริมความหวังที่พยาบาลวิชาชีพใช้กับผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / มณีรัตน์ โพธิ์นิล / 2546 /Full Text
Subject
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- การดูแล
จิตเภท -- การรักษา
ความคาดหวัง (จิตวิทยา)
Dissertations, academic -- nursing
Nurses
Schizophenia
70 การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานและการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช / อโณทัย วีระพงษ์สุชาติ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
Dissertations, academic -- nursing
Work
Nurses
พยาบาล
71 การให้คุณค่าและการปฏิบัติบทบาทผู้ชำนาญทางคลินิกของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / เกษณา แซ่ล้อ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
การพยาบาล
Dissertations, Academic -- Nursing
Nurses -- Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital
Nurse clinicians
72 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคัดสรรที่มีผลต่อการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Opinion towards selected factors effecting professional nurses retention in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / จันทิรา ภาวิไล / 2536 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
Nurses
73 ความเครียดในงานของพยาบาลประจำการ และรูปแบบการบริหารของหัวหน้าหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ศิริพร วิญญรัตน์ / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ความเครียด (จิตวิทยา) -- เชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Stress
Nurses
74 ความต้องการของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ต่อการดำเนินกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ / จามจุรีย์ เลิศจันทร์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลชุมชน
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
พยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Nurses
Association
75 ความต้องการของพยาบาลโรงพยาบาลลำปางในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ / สมพร เลิศวิริยเสถียร / 2544 /Full Text
Subject
สมคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
พยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Nurses
76 ความต้องการของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ต่อการดำเนินกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ / จันทนา เกิดสุวรรณ์ / 2544 /Full Text
Subject
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
พยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Nurses
Organizations
77 ความพร้อมในการที่จะปฏิบัติงานบทบาทพยาบาลวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / อนนท์ สร้างอารมย์ / 2545 /Full Text
Subject
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
พยาบาล
นักศึกษาพยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Nurses
Role
78 ความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพซึ่งปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ / อัชรี จิตต์ภักดี / 2536 /Full Text
Subject
พยาบาล -- ความพอใจในการทำงาน
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
Nurses
79 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานกับแรงสนับสนุนทางสังคมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ศิริพร พงษ์ระวีวงศา / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่ -- ภาวะสังคม
พยาบาล -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
Dissertations, academic -- nursing
Social support
Nurses
80 ประสบการณ์การได้รับการกระจายอำนาจของพยาบาลวิชาชีพ / ยุพิณ เกตุดี / 2545 /Full Text
Subject
การพยาบาล -- การบริหาร
โรงพยาบาล -- การบริหารงานบุคคล
การกระจายอำนาจปกครอง
Dissertations, academic -- nursing
Nurses
Nursing administration research


Page : 1 2 3 4 5 6