ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 105 รายการ จากคำว่า nurses

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 Perceived organizational support and job satisfaction among nursing instructors in Nursing Educational Institutes,Peoples Republic of Bangladesh = การสนับสนุนขององค์กรตามการรับรู้และความพึงพอใจในงานของอาจารย์พยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาล สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ Rina Rani Baral / Baral, Rina Rani / The 2015 /Full Text
Subject
Nurses
Nurses -- Bangladesh
Nurses
Quality of work life
42 Perspectives of Thai nurses in wisdom-health / Sirilak Kitsripisarn / 2007 /Full Text
Subject
DissertaTIONS, Academic -- Nursing
Health
Nurses -- Thailand
43 Political efficacy and political participation among nurses in Tertiary Hospitals, the Republic of Kenya = สมรรถนะทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพยาบาล ในโรงพยาบาลตติยภูมิ สาธารณรัฐเคนย่า Caleb Kitagwa Ahoya / Ahoya, Caleb Kitagwa / The 2016 /Full Text
Subject
Nurses -- Kenya -- Political activity
Hospitals -- Kenya
44 Predicting factors of advanced practice nurse-physician collaboration in patient care =ปัจจัยทำนายความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยระหว่างผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงและแพทย์ / Parinya Promdecha / 2013 /Full Text
Subject
Patient care
Nurses
45 Professional practice environment and turnover intention among nurses in the general university hospitals, Yunnan Province, The People' s Republic of China = สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติวิชาชีพและความตั้งใจลาออกของพยาบาลใน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทั่วไป จังหวัดยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน Li Ling / Li, Ling / Chiangmai The 2011 /Full Text
Subject
Nurses -- china
Hospitals -- china
Yunnan Province (China)
46 Professionalism and job performance among nurses in general hospitals, Mandalay region, the replublic of the union of Myanmar = ความเป็นพยาบาลวิชาชีพและการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไป เขตมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ / Wai Wai Aung Po / 2014 /Full Text
Subject
Nurses
Professional competence
47 Resilience and professional quality of life of nurses in Tertiary Hospitals, the people's republic of China = ความสามารถในการปรับตัวสู่สภาวะปกติและคุณภาพชีวิตในวิชาชีพของพยาบาลในโรงพยาบาลตติยภูมิ สาธารณรัฐประชาชนจีน Zhou Li / Zhou, Li / The 2017 /Full Text
Subject
Nurses -- China
Quality of life
48 Servant leadership of head nurses and job satisfaction among staff nurses in medical college hospitals, Dhaka, the people's republic of Bangladesh = ภาวะผู้นำใฝ่บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยและความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลวิทยาลัยการแพทย์ กรุงธากา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ / Ahmed, Sammir / The school 2013 /Full Text
Subject
Job satisfaction
Leadership
Nurses
49 Structural empowerment, psychological empowerment and perceived respect of nurses in Affiliated hospitals of Dali University, the People's Republic of China = การสร้างเสริมพลังอำนาจเชิงโครงสร้าง การสร้างเสริมพลังอำนาจด้านจิตใจ และการยอมรับนับถือตามการรับรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลในเครือของ มหาวิทยาลัยต้าลี่ สาธารณรัฐประชาชนจีน Fu Jifen / Fu, Jifen / The 2017 /Full Text
Subject
Nurses -- China
Perception
50 Work climate and turnover intention among nurses in Tertiary Level Hospitals, Republic of The Gambia = บรรยากาศการทำงานและความตั้งใจลาออกของพยาบาล ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ สาธารณรัฐแกมเบีย Fanta Secka Jaw / Jaw, Fanta Secka / The 2016 /Full Text
Subject
Job Satisfaction
Nurses
Nurses -- Resignation
Nurses -- Gambia -- Resignation
Job satisfaction
51 Work empowerment and career success among nurses in University Hospitals, Yunnan Province, The People's Republic of China = การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานกับความสำเร็จในอาชีพของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Yan Yin / Yin, Yan / The 2012 /Full Text
Subject
Nurses -- China
Empowerment
Nurses
Success
52 Work empowerment and decisional involvement Among Nurses in University Hospitals, Kathmandu, Nepal = การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล / Bina Poudel / The school 2013 /Full Text
Subject
University Hospitals -- Nepal
Nurses
Decision making
53 Work engagement and proactive work behavior of head Nurses in University Affiliated Hospitals, the People's Republic of China = ความผูกพันในงานและพฤติกรรมการทำงานเชิงรุกของหัวหน้าหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลในเครือมหาวิทยาลัยสาธารณรัฐประชาชนจีน Mu Qincai / Mu, Qincai / The 2017 /Full Text
Subject
Organizational commitment
Commitment (Psychology)
Nurses -- China
54 Workplace bullying and job performance of nurses in Tertiary Hospitals, the People's Republic of China = การข่มเหงรังแกในสถานที่ทำงานและการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลตติยภูมิ สาธารณรัฐประชาชนจีน Tong Huan / Tong, Huan / The 2017 /Full Text
Subject
Bullying
Bullying in the workplace
Nurses -- China
55 Workplace spirituality and organizational citizenship behavior among nurses in general hospitals, Yangon, the replublic of the union of Myanmar = จิตวิญญาณองค์กรและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลทั่วไป ย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ Nwe Ni Sein Myin / Nwe Ni Sein Myint / 2014 /Full Text
Subject
Nurses
Professional competence
56 การจัดการภาวะเสี่ยงของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ชลอ น้อยเผ่า / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครเชียงใหม่
ความเสี่ยง
พยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Risk management
Nurses
57 การเจรจาต่อรองของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลฝาง / เทียมจันทร์ บรรณจักร์ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลฝาง
การเจรจาต่อรอง
พยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Negotiating
Nurses
58 การเจรจาต่อรองของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลลำปาง / ชนกพร อุตตะมะ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
พยาบาล
การเจรจาต่อรอง
Dissertations, academic -- nursing
Negotiating
Nurses
59 การทำลายเชื้อในอุปกรณ์ทางการแพทย์ของพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลศรีสะเกษ / นวภรณ์ จิตการุญ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
การทำลายเชื้อ
เวชภัณฑ์
Dissertations, Academic -- Nursing
Disinfection
Nurses aides
60 การปฏิบัติของบุคลากรพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการสวนคาสายสวนปัสสาวะ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ชฎานันท์ ประเสริฐปั้น / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ผู้ป่วย -- การดูแล -- เชียงใหม่
บุคลากรทางการแพทย์ -- เชียงใหม่
ทางเดินปัสสาวะ -- การติดเชื้อ
Dissertations, academic -- Nursing
Nurses
Patients
Catheterization


Page : 1 2 3 4 5 6