ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 105 รายการ จากคำว่า nurses

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 Factors related to innovation behavior among nurses in tertiary General Hospitals, the Central Region, The Socialist Republic of Vietnam = ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสร้างนวตกรรมของพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไประดับตติยภูมิ เขตภาคกลาง ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม / Le Van Tung / The school 2013 /Full Text
Subject
Behavior
Nurses
22 Factors related to intent to stay among nurses in the tertiary hospital, Maldives = ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ประเทศมัลดีฟส์ Fathimath Moosa / Moosa, Fathimath / The 2013 /Full Text
Subject
Nurses
23 Factors related to job performance among nurses in tertiary general hospitals, the Northern Region, The Socialist Republic of Vietnam = ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไป ระดับตติยภูมิ เขตภาคเหนือ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม / Pham Thi Lieu / The 2013 /Full Text
Subject
Nurses -- Vietnam
Nursing services
Work
24 Factors related to job satisfaction among nurses in general hospitals, Yangon, the republic of the union Myanmar = ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไป กรุงย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ / Mar Lar Aung / The 2013 /Full Text
Subject
Job satisfaction
Nurses
25 Factors related to workplace violence of nurses in university hospitals, the People's republic of China = ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในสถานที่ทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย สาธารณรัฐประชาชนจีน Wu Hai Yun / Wu, Hai Yun / The 2017 /Full Text
Subject
Violence
Violence in the workplace
Nurses -- China
26 Head nurses' paternalistic leadership and organizational citizenship behavior of nurses in the people's hospitals of Dali, the people's republic of China = ภาวะผู้นำแบบปิตาธิปไตยของหัวหน้าหอผู้ป่วยและพฤติกรรมการเป็น สมาชิกที่ดีขององค์กรของพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งประชาชนต้าหลี่ สาธารณรัฐประชาชนจีน Zhu Xiaoling / Zhu, Xiaoling / The 2017 /Full Text
Subject
Nursing -- China
Nurses -- China
27 Job characteristics and job performance among professional nurses in the university hospitals of Yunnan Province, Peoples Republic of China = คุณลักษณะงานและการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย จังหวัดยูนนาน ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน Pu Yuxiu / Pu, Yuxiu / The 2010 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Nursing
Nursing
Job satisfaction
Nurses
Hospitals
28 Job satisfaction among nurses in China Cao Ying / Cao, Ying / 1998 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Nurses -- Job satisfaction -- China
Job satisfaction
29 Job satisfaction, leader empowering behaviors and work engagement among nurses in Tertiary Hospitals, Kunming, the Peoples Republic of China = ความพึงพอใจในงาน พฤติกรรมการเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้นำและความผูกพันในงานของพยาบาลในโรงพยาบาลตติยภูมิ คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน Duan Jinmei / Duan, Jinmei / The 2016 /Full Text
Subject
Nurses -- Job satisfaction
พยาบาล -- ความพอใจในการทำงาน
30 Job stressors and burnout among staff nurses in four urban Chinese teaching hospitals Li Xiaomei / Li, Xiaomei / 1996 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Nurses -- China
Job stress
Burn out (Psychology)
Stress (Psychology)
Teaching hospitals -- China
31 Knowledge and attitudes toward AIDS and universal precautions practices of nurses at Peking Union Medical College Hospital Gao Feng Li / Gao, Feng Li / 1998 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Knowledge, attitudes, practice
Acquired immunodeficiency syndrome -- prevention & control
Peking Union Medical College Hospital
AIDS (Disease)
Nurses -- China
32 Knowledge and practice of nurses regarding nosocomial infection control in two teaching hospitals of China Li Xiaoling / Li, Xiaoling / 1996 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Nosocomial infections
Nurses
Hospitals -- China
Teaching hospitals -- China
33 Learning needs of myocardial infarction patients as perceived by patients and nurses Li Zheng / Li, Zheng / 1996 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Myocardial infarction -- Patients
Nurses
Nurse and patients
34 Needs of hepatectomy patient with pain and nurse responses Chen Zhiqun / Chen, Zhiqun / 1999 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Hepatectomy -- Patients -- China
Liver -- Surgery -- Patients -- China
Pain
Nurses -- China
35 Organizational climate and self-efficacy among nurses in University hospitals, Yunnan province, the people's republic of China = บรรยากาศองค์การและสมรรถนะแห่งตนของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย มณฑล ยูนนานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน / Yangjuan Bai / The school 2012 /Full Text
Subject
Self -- efficacy
Nurses
36 Organizational culture and quality of work life among nurses in Tertiary Hospitals, Yunnan Province, The Peoples Republic of China = วัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาล ระดับตติยภูมิ มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Yao Lan / Yao, Lan / The 2013 /Full Text
Subject
Organizational culture
Quality of work life
Nurses
37 Organizational culture and turnover intention among nurses in University Hospitals, Kathmandu, Nepal = วัฒนธรรมองค์กรและความตั้งใจลาออกของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล Madhu Kumari Chand / Madhu, Kumari Chand / The 2012 /Full Text
Subject
Nurses -- Nepal
Nurses -- Resignation
Job satisfaction
Corporate culture
38 Organizational justice and work alienation among nurses in University hospitals, Yunnan province, the people's republic of China = ความยุติธรรมในองค์การและความแปลกแยกจากงานของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน / Geng Jun / The 2013 /Full Text
Subject
Organization
Nurses
39 Perceived benefits of barriers to cardiac rehabilitation and motivation among nurses Guo Hong / Guo, Hong / 1999 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Heart -- Diseases -- Nursing
Heart -- Diseases -- Patients -- Rehabilitation
Motivation (Psychology)
Nurses -- China
40 Perceived leader-member exchange and patient safety culture among Nurses in Tertiary Hospitals, Kunming, the People's Republic of China = การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำกับสมาชิกและวัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลตติยภูมิ คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน Ling Zhang / Ling, Zhang / The 2016 /Full Text
Subject
Nurses -- China
Nurse and patient
Hospitals -- Administration


Page : 1 2 3 4 5 6