ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 8 รายการ จากคำว่า longan -- Drying

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Mathematical model for predicting energy consumption in fixed-bed longan drying / Keatisak Kanma / 2002 /Full Text
Subject
Energy consumption -- Mathematical models
Longan -- Drying -- Energy consumption -- Mathematical models
2 Continuous whole longan drying by infrared and hot air = การอบแห้งลำไยทั้งลูกแบบต่อเนื่องโดยอินฟาเรดและลมร้อน / Paradorn Nuthong / The 2010 /Full Text
Subject
Longan -- Drying
Infrared radiation
Drying apparatus
3 Development of method for quick measurement of moisture content of dried longan aril using electrical properties = การพัฒนาวิธีการวัดความชื้นเนื้อลำไยอบแห้งอย่างรวดเร็วโดยใช้สมบัติทางไฟฟ้า / Sanong Amaroek / 2010 /Full Text
Subject
Moisture -- Measurement
Moisture-meters
Longan -- Drying
Intestine, Large -- Cancer
4 Drying of longan using hybrid superheated steam and hot air = การอบแห้งลำไยโดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่งร่วมกับลมร้อน / Thanutyot Somjai / 2009 /Full Text
Subject
Longan -- Drying
Stream, Superheated
5 Effect of dried longan extract on induction of apoptosis and cell cycle arrest in human colon cancer cells = ผลของสารสกัดลำไยอบแห้งต่อการเหนี่ยวนำอะพอพโทซิสและการหยุดวัฎจักรของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ของมนุษย์ / Natvipa Phromnate / The 2010 /Full Text
Subject
Extracts
Phytochemicals
Longan -- Drying
Cancer cells
Intestine, Large -- Cancer
6 Effect of high power ultrasonic pretreatment on drying behaviour and quality of longan = ผลของการใช้อัลตราซาวด์กำลังสูงในการเตรียมลำไยต่อพฤติกรรมการอบแห้งและคุณภาพของลำไย / Thanyanun Rithmanee / Chiangmai school Chiangmai university 2012 /Full Text
Subject
Longan -- Drying
Longan
7 Fermantation of sugar depleted dried longan by reducing sugar producing fungi for bioethanol production = การหมักลำไยอบแห้งปราศจากน้ำตาลโดยเชื้อราที่ผลิตน้ำตาลรีดิวซ์สำหรับการผลิตไบโอเอทานอล / Chanawut Kaewcompa / 2012 /Full Text
Subject
Agricultural wastes
Fermentation
longan -- Drying
Bioethanol
8 Using osmotic dehydration for the production of intermediate moisture Longan = การใช้ออสโมติกดีไฮเดรชันในกระบวนการผลิตลำไยกึ่งแห้ง Le Vu Hong Phuc / Le, Vu Hong Phuc / The 2017 /Full Text
Subject
Longan -- Drying
Drying


Page : 1