ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า fibroin

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Characterization of silk fibroin hydrogels prepared with different gel formers = การหาลักษณะเฉพาะของซิลก์ไฟโบรอินไฮโดรเจลที่เตรียมด้วยสารก่อเจลต่างชนิด / Sirin Panyakom / 2011 /Full Text
Subject
Hydrogels
Fibroin
Silk
2 Exhaustive separation of fibroin, sericin and pigments from yellow Thai silk cocoon = การแยกไฟโบรอิน เซริซิน และสารสี ออกให้หมดจาก รังไหมไทยสีเหลือง / Ruchira Pinkaew / 2011 /Full Text
Subject
Fibroin
Sericin
Pigments
Silk
3 Modification of silk fibroin with Glutaraldehyde for improving some properties of cotton wound dressing = การดัดแปรไฟโบรอินจากเศษไหมด้วยกลูตารัลดีไฮด์เพื่อการปรับปรุงสมบัติบางประการของผ้าฝ้ายปิดแผล / Suchaya Sriudom / 2010 /Full Text
Subject
Textile chemistry
Fibroin
Cotton fabrics
Silk
4 Preparation and characterization of novel biodegradable blend from silk fibroin and rice starch = การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของสารผสมรวมที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพชนิดใหม่จากไฟโบรอินของไหมและแป้งข้าวเจ้า / Anucha Racksanti / The 2014 /Full Text
Subject
Fibroin
Silk
Rice flour
5 Preparation of silk fibroin - based hydrogels and their application on controlling plant nutrients release = การเตรียมไฮโดรเจลที่มีซิลก์ไฟโบรอินเป็นองค์ประกอบหลักและการประยุกต์เพื่อควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารของพืช / Acharaporn Ratanamanee / school university 2014 /Full Text
Subject
Hydrogels
Fibroin
Silk
plant nutrients
6 Property improvement of fibroin from silk waste by polymer blending for use as food packaging materials = การปรับปรุงสมบัติของไฟโบรอินจากเศษไหมโดยการผสมรวมกับพอลิเมอร์เพื่อใช้เป็นวัสดุห่อหุ้มอาหาร / Pusita Kuchaiyaphum / 2014 /Full Text
Subject
fibroin
Silk
Biopolymers


Page : 1