ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า competency

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of a competency assessment scale for head nurses in community hospitals = การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะสำหรับหัวหน้าหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลชุมชน / Kanjananat Tongmuangtunyatep / Unoversity 2014 /Full Text
Subject
Hospitals, community
Competency
Nurses
2 การพัฒนากรอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Development of a competency framework of professional nurses in the emergency department, Chiang Dao hospital, Chiang Mai province / วัชรีวรรณ เขื่อนเพชร / 2555 /Full Text
Subject
Nurse
Professional competence
Competency
3 การพัฒนากรอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด โรงพยาบาลแพร่ = Development of a competency framework of professional nurses in the operating room, Phrae hospital / พรธิดา ชื่นบาน / 2555 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
competency
Nurse
4 การพัฒนากรอบสมรรถนะสำหรับพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ = Development of a competency framework for registered nurses in and emergency unit, Lanna hospital, Chiang Mai province / พนมวรรณ บำรุงผล / 2558 /Full Text
Subject
Nurses
Competency
Emergency medical services
5 สมรรถนะของนักวิชาชีพสารสนเทศในการปฏิบัติงานบริการสนับสนุนการวิจัยในห้องสมุด มหาวิทยาลัยวิจัยไทย = Competencies for information professionals of research support services at Thai research university libraries / ทิพวรรณ สุขรวย / 2558 /Full Text
Subject
นักเอกสารสนเทศ -- สมรรถนะ
บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
สมรรถนะ
Information professionals -- Performance
Performance
Competency
บริการสารสนเทศ


Page : 1