ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 12 รายการ จากคำว่า chemistry, Technical

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Study of ion exchange process involving defluoridation by bone char using flow injection technique = การศึกษากระบวนการแลกเปลี่ยนไอออนที่เกี่ยวข้องในการขจัดฟลูออไรด์ด้วยถ่านกระดูกโดยใช้เทคนิคโฟลอินเจคชัน / Romran Chusie / Grauate 2005 /Full Text
Subject
Chemistry
Chemistry, Analytic
Chemistry, Technical
Chemistry -- Study and teaching
Ion exchange
Flow injection analysis
Fluorides
2 Application of Chemometrics to Signal Evaluation in Chemical Analysis = การประยุกต์เคโมเมตริกส์เพื่อการประมวลสัญญาณในการวิเคราะห์ทางเคมี / Karuna Jainontee / 2012 /Full Text
Subject
Chemistry, Analytical
Chemistry, Technical
Chemistry -- Data processing
3 Applications of chemometrics to the chemical analysis of complicate samples = การประยุกต์เคโมเมริกส์สำหรับการวิเคราะห์ทางเคมีของตัวอย่างที่ซับซ้อน / Sila Kittiwachana / 2006 /Full Text
Subject
Chemistry, Analytical
Chemistry, Technical
4 Characterization of zinc oxidemagnesium oxide nanocomposites synthesized by Flame Spray Pyrolysis = การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุผสมนาโนซิงก์ออกไซด์กับแมกนีเซียมออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยเฟลมสเปรย์ไพโรลิซิส / Thanittha Samerjai / 2009 /Full Text
Subject
Chemistry, Technical
Nanostructured materials
Metallurgy
Magnesium oxide
5 Development of Microwave-Assisted Hydrothermal technique for the preparation of lead zirconate and lead titanate fine powders = การพัฒนาเทคนิคไฮโดรเทอร์มอลโดยใช้ไมโครเวฟเพื่อการเตรียมผงละเอียดเลดเซอร์โดเนตและผงละเอียดไทเทเนต / Saowalak Tapala / 2009 /Full Text
Subject
Chemistry, Technical
Chemistry -- Experiments
6 Development of sequential injection analysis method for determination of Norfloxacin and Chloramphenicol = การพัฒนาวิธีซีเควนเชียลอินเจคชันอะนาลิซิสสำหรับการหาปริมาณนอร์ฟลอกซาซินและคลอแรมเฟนิคอล / Chompoonut Tiansiripipat / 2007 /Full Text
Subject
Chemistry
Chemistry, Technical
7 Fabrication of lead zirconate titanate and niobium-doped lead zirconate titanate ceramics synthesized by a Triol Sol-Gel Process = การเตรียมเซรามิกเลดเซอร์ดคเนตไทเทเนตและเลดเซอร์โคเนตไทเทเนตถูกเจือด้วยไนโอเบียมที่สังเคราะห์โดยกระบวนการไตรออลซอล-เจล / Chontira Sangsubun / 2010 /Full Text
Subject
ceramicsPorcelain
chemistry, Technical
8 Improvement of superhydrophobicity of cotton cloth by chemical modification methods = การปรับปรุงสมบัติไม่ชอบน้ำยิ่งยวดของผ้าฝ้ายด้วยวิธีการดัดแปรทางเคมี / Benyapa Mahapram / The 2014 /Full Text
Subject
Textile chemistry
Chemistry, Technical
Cotton fabrics
9 Speciation of Aluminium in Tea samples by Ion-Exchange resins and graphite furnace atomic absorption spectrometry = สเปซิเอชัน ของอะลูมิเนียมในตัวอย่างชาโดยใช้เรซินแลกเปลี่ยนประจุและแกรไฟต์เฟอร์เนซอะตอมมิกแอบซอร์ปชันสเปกโทรเมตรี / Thirada suktham / 2009 /Full Text
Subject
Speciation (Chemistry)
Chemical elements
Chemistry, Technical
10 Substrate specificity and active site comparison in molecular modeling of active sites of peroxidase and polyphenol oxidase = ความจำเพาะต่อวับสเตรตและการเปรียบเทียบตำแหน่งกัมมันต์ในการจำลองแบบเชิงโมเลกุลของตำแหน่งกัมมันต์ของเพอร์ออกซิเดสและพอลิฟีนอลออกซิเดส / Prontipa Nokthai / The 2010 /Full Text
Subject
Molecular biology
Biochemistry
Chemistry, Technical
Plant enzymes -- Models ans model making
11 Synthesis and characterisation of some novel Tin(II) alkoxides for use as initiators in the ring-opening polymerisation of cyclic esters = การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของทิน(II)อัลคอกไซด์ใหม่บางชนิดสำหรับใช้เป็นสารริเริ่มในการพอลิเมอไรเซซันแบบเปิดวงของไซคลิกเอสเทอร์ / Pimpanitpa Kunthadong / 2007 /Full Text
Subject
Synthesis
Chemistry
Chemistry, Technical
Chemistry, Technical -- Materials
Chemistry, Technical -- Research
Chemistry, Analytical
12 Systhesis and characterisation of Tin (II) Alkoxides for use as Coordination-Insertion Initiators in the Ring-Opening Polymerisation of Cyclic Esters = การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของทิน (II)-แอลคอกไซด์สำหรับใช้เป็นสารเริ่มปฏิกิริยาโคออร์ดิเนชันอินเสิร์ทชันในพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวงของไซคลิกเอสเทอร์ / Theeraporn Pomanan / Chaing Mai 2009 /Full Text
Subject
Synthesis
Chemistry, Technical
Polymerization


Page : 1