ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 10 รายการ จากคำว่า beta-Thalassemia

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Deletion of alpha globin gene and the severity of homozygous beta thalassemia = การขาดหายของยีนอัลฟาโกลบิน กับความรุนแรงของโรค โฮโมชัยกัสเบตาธาลัสซีเมีย / Suwanna Buaseangchan. / 1990. /Full Text
Subject
Thalassemia -- --Genetic aspects.
Deoxyribonucleic acid.
Human chromosome abnormalities.
Abnormalities, Human -- --Genetic aspects.
Dissertations, academic -- Biochemistry
beta-Thalassemia
Globin
2 Detection of beta-thalassemia by high-resolution DNA melting = การตรวจวินิจฉัยบีต้าธาลัสซีเมียโดยวิธีไฮเรสโซลูชั่นดีเอ็นเอเมลติ้ง / Rattika Saetung / 2012 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Beta-Thalassemia -- diagnosis
Nucleic Acid Denaturation
Thalassemia
3 Detection of molecular mutation in B-thalassemia majors by direct B-globin Gene Sequencing = การตรวจหาการกลายพันธุ์ระดับโมเลกุลในผู้ป่วยเบต้าธาลัสซีเมียเมเจอร์โดยวิธีเบต้าโกลบินยีนซีเควนซิง / Channarong Primsorn / 2003 /Full Text
Subject
Thalassemia
Globin
Hematology
Dissertations, academic -- Biochemistry
beta-Thalassemia
Mutation
4 Effacacy of catechins from green-tea extract in free-radical scavenging and non-transferrin-bound iron (NTBI) chelation in B-Thalassemic serum / Chonthida Thephinlap / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Tea
Beta-Thalassemia
Iron overload
5 Molecular characterization of B-Thalassemia intermedia and B-Thalassemia major in maharaj nakorn Chiang Mai Hospital = การวิเคราะห์ลักษณะทางโมเลกุลในผู้ป่วยบีตาธาลัสซีเมียชนิดที่มีอาการทางคลินิกปานกลางและรุนแรงในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / Waratip Sritong / 2003 /Full Text
Subject
Molecular structure
Molecules
beta-Thalassemia
Molecules
6 Optimization of multiplex refractory mutation system technique in prenatal diagnosis of b-thalassemia major and b-thalassemiaHb E disease = การปรับสภาวะที่เหมาะสมของ มัลติเพลก แอมพลิฟิเคชั่น รีแฟรกทอรี่ มิวเตชั่นซีสเต็มเทคนิค ในการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดโรคธาลัสซีเมีย เมเจอร์และโรคเบต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี / Khanungnit Thungkham / 2004 /Full Text
Subject
Thalassemia
beta-Thalassemia
7 Platelet activation and red cell membrane phosphatidylserine exposure in vivo and platelet function in B-Thalassemia major = การกรตุ้นเกล็ดเลือดและการแสดงออกของฟอสฟาติดิลซีรีนบนผิวด้านนอกของผนังเม็ดเลือดแดงที่เกิดขึ้นภายในร่างกายและหน้าที่ของเกล็ดเลือดในผู้ป่วยเบต้าธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง / Suwanna Semsri / 2003 /Full Text
Subject
Platelet activation
beta-Thalassemia
Blood transfution
8 Study of efficacy of 3-hydroxypyridia-4-one derivative in treatment of iron loaded hepatocyte and cardiomyocyte cultures and b-Thalassemic mice = การศึกษาประสิทธิผลของสารอนุพันธ์ 3-ไฮดรอกซีไพริดิน-4-โอน ในการรักษาภาวะธาตุเหล็กเกินในเซลล์ตับและกล้ามเนื้อหัวใจเพาะเลี้ยง และหนูธาลัสซีเมียชนิดบีต้า / Kanjana Pangjit / 2013 /Full Text
Subject
Thalassemia
Iron overload
Dissertations, academic -- Biochermistry
3-hydroxypyridin-4-one
Hepatocytes
Myocytes, Cardiac
beta-Thalassemia
Rats
9 Study of molecular background of hematologically silent a-thalassemia and development of polymerase chain reaction to detect double heterozygous aB-thalassemia commonly found in Thais = การศึกษาภูมิหลังระดับโมเลกุลของแอลฟาทาลาสซีเมียชนิดไม่แสดงออกทางโลหิตวิทยาและการพัฒนาวิธีการขยายสารพันธุกรรมเพื่อตรวจหาพาหะซ้อนของแอลฟาและบีตาทาลาสซีเมียที่พบบ่อยในคนไทย / Surasit Suwannasin / 2009 /Full Text
Subject
Genes
Medical technology
Medical innovations
alpha-thalassemia
beta-thalassemia
Polymerase chain reaction
Hematology
10 การเปรียบเทียบเทคนิคการสร้างภาพเอ็มอาร์ระหว่างแบบกลั้นหายใจและไม่กลั้นหายใจในการวัดค่า T2* เพื่อประเมินภาวะเหล็กเกินในกล้ามเนื้อหัวใจในผู้ป่วยบีต้าธาลัสซีเมียเมเจอร์ = A Comparison between breath-hold and free breathing MRI techniques of T2* measurement for the evaluation of myocardial iron overload in Beta Thalassemia Major Patients / อุเทน ยะราช / 2553 /Full Text
Subject
Beta-Thalassemia
Myocardium
การสร้างภาพจากการกำทอนในสนามแม่เหล็ก
หัวใจ -- การสร้างภาพจากการกำทอนในสนามแม่เหล็ก
ระบบการสร้างภาพทางการแพทย์


Page : 1