ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 13 รายการ จากคำว่า Yunnan Province (China)

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Building collective tenure for sustainable forest management in a multi-ethnic community : a case study in Taohua Administrative Village of Lijiang, Yunnan, People's Republic of China Su Yufang / Su, Yufang / 2001 /Full Text
Subject
Forest management -- Yunnan Province (China)
Land tenure -- Yunnan Province (China)
Sustainable agriculture -- Yunnan Province (China)
Ethnology -- Yunnan Province (China)
2 Changes in land use in response to socio-economic changes in Xishuangbanna, People's Republic of China Cai Kui / Cai, Kui / 1996 /Full Text
Subject
Land use -- Yunnan Province (China)
Yunnan Province (China) -- Social conditions
Yunnan Province (China) -- Economic conditions
3 Dynamics of Tibetan pastoralism as practice of identity and knowledge : a case study in a village of Northwest Yunnan Province, P.R. China Ma Jianzhong / Ma, Jianzhong / 2002 /Full Text
Subject
Pastures -- Tibet
Villages -- Yunnan Province (China)
4 Ecological study of the Asian corn borer, [Ostrinia furnacalis (Guenee)] in Yunnan, People's Republic of China Zhengyue Li / Li, Zhengyue / 1996 /Full Text
Subject
Borers (Insects) -- Yunnan Province (China)
Corn -- Diseases and pests
5 Grain yield assessment of quality protein maize in different environments using a modeling approach = การประเมินผลผลิตของข้าวโพดสายพันธุ์คุณภาพโปรตีนสูงในสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยใช้แบบจำลอง Fan Xingming / Fan, Xingming / 1995 /Full Text
Subject
Corn -- Varieties -- Yunnan Province (China)
Corn -- Fertilizers
Nitrogen fertilizers
6 Local institutional responses to commodity chain of non-timber forest products : a case study in Nuozhadu Nature Reserve, Yunnan province, P.R. China He Jun / He, Jun / 2002 /Full Text
Subject
Forest management -- Yunnan Province (China)
Forest products -- Yunnan Province (China)
National parks and reserves -- Yunnan Province (China)
Nuozhadu Nature Reserve (China)
China -- Commerce
7 Professional practice environment and turnover intention among nurses in the general university hospitals, Yunnan Province, The People' s Republic of China = สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติวิชาชีพและความตั้งใจลาออกของพยาบาลใน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทั่วไป จังหวัดยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน Li Ling / Li, Ling / Chiangmai The 2011 /Full Text
Subject
Nurses -- china
Hospitals -- china
Yunnan Province (China)
8 Rice quality in relation to fertilizer management and market prices in Yunnan = คุณภาพข้าวที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการปุ๋ยและราคาตลาดในมณฑลยูนนาน Chen Lijuan / Chen, Lijuan / 1995 /Full Text
Subject
Rice -- Varieties -- Yunnan Province (China)
Rice -- Fertilizers
Rice -- Prices
9 Socio-economic evaluation of food crop production technology in the Yunnan upland management project Zhang Jinfeng / Zhang, Jinfeng / 1998 /Full Text
Subject
Agriculture -- Technology transfer -- Yunnan Province (China)
Food crops -- Yunnan Province (China)
10 Socio-economic evaluation of the integrated forestry project in Yunnan province Xuan Yi / Xuan, Yi / 1998 /Full Text
Subject
Forests and forestry -- Economic aspects -- Yunnan Province (China)
Forests and forestry -- Social aspects -- Yunnan Province (China)
11 The Impact of rural industrialization on farm household income in Simao county, Yunnan province = ผลกระทบของอุตสาหกรรมชนบทต่อรายได้ของครอบครัว Kang Yunhai / Kang, Yunhai / 1995 /Full Text
Subject
Income -- Yunnan Province (China)
Farm income -- Yunnan Province (China)
Industrialization
Yunnan Province (China) -- Rural conditions
12 The Performance of Chinese supply and marketing cooperatives in Yunnan, People's Republic of China Ya Qing Huang / Ya, Qing Huang / 1996 /Full Text
Subject
Agriculture, Cooperative -- Yunnan Province (China)
Cooperative societies -- Yunnan Province (China)
13 The Possibility for exporting Thai mangoes to Kunming, Yunnan province, P.R.China / Thongjit Pongpiajun / 2000 /Full Text
Subject
Mango
Exports -- Thailand
Thailand -- Commerce -- Yunnan Province (China)
Yunnan Province (China) -- Commerce -- Thailand


Page : 1