ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Xylanases

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Medium optimization for production and characterization of purified Xylanase from thermophilic fungus Thermoascus aurantiacus SL16W = การหาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการผลิตและศึกษาสมบัติเอนไซม์ไซลาเนสบริสุทธิ์จากเชื้อราที่เจริญในอุณหภูมิสูง Thermoascus aurantiacus SL 16W / Yuth Kasinubol / 2004 /Full Text
Subject
Feeds
Xylanases
Enzymes
2 Optimization of conditions for xylanase production and enzyme kinetic studies from Streptomyces sp. AB 106.3 = การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ไซลาเนสและจลนพลศาสตร์ของเอนไซม์จากเชื้อ Streptomyces sp.AB106.3 / Thanakorn Charoenrat / 2003 /Full Text
Subject
Xylanases
Streptomyces
Enzyme kinetics
3 Partial purification and some properties of xylanases from Streptpmyces Ab 106.3 / Eiakalak Hemjinda / 2002 /Full Text
Subject
Xylanases
Enzymes
4 Safety Evaluation of Xylanase Produced from Thermoascus aurantiacus SL16W = การประเมินความปลอดภัยของไซแลนเนสผลิตจาก เชื้อรา Thermoascus aurantiacus SL16W / Watee Kongbuntad / 2006 /Full Text
Subject
Xylanases
Enzymes


Page : 1