ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 8 รายการ จากคำว่า Wounds and injuries

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Comparison of effective treatment sign of back pain in sport horses between electro-acupuncture and rest = การเปรียบเทียบผลการรักษาอาการปวดหลังในม้ากีฬาระหว่างการฝังเข็มกระตุ้นกระแสไพฟ้ากับการพัก / Porrakote Kulchaiwat / 2005 /Full Text
Subject
Horse -- Wounds and injuries
Horse sports
Backache -- Treatment
2 Body image among postoperative patients with hand injuries Cheng Yun / Cheng, Yun / 1998 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Postoperative care
Hand injuries
Hand -- Wounds and injuries -- China
Body image
Hand -- Surgery -- China
3 Quality of life among traumatic amputees Kou Zengyu / Kou, Zengyu / 2000 /Full Text
Subject
Aputees -- China
Amputation -- China
Quality of life
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life
Wounds and injuries
Amputees
4 Social support and stress among family members of head injured patient Li Yan / Li, Yan / 2000 /Full Text
Subject
Head -- Wounds and injuries
Social networks
Stress (Psychology)
Dissertations, academic -- nursing
Social support
Stress
Fammily
Head injuries
5 Synthesis and properties of some synthetic hydrogels for potential use as artificial skin in wound dressings / Saravadee Eamchan / 1996 /Full Text
Subject
Colloids
Polymer colloids
Skin -- Wounds and injuries
6 ผลของการใช้ N-acetylcysteine (NAC) ต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะการบาดเจ็บและการล้าของกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกายอย่างหนักระยะสั้นเฉียบพลันในอาสาสมัครเพศชายที่ออกกำลังกายไม่สม่ำเสมอ = Effects of using N-acetylcysteine on changes of muscle injury and fatigue from acute short heavy exercise in sedentary male subjects / ระพีภัทร์ ขาลสุวรรณ / 2553 /Full Text
Subject
Acetylcysteine
Muscle Fatigue
Muscles -- Wounds and Injuries
Exercise
กล้ามเนื้อ -- บาดแผลและบาดเจ็บ
การออกกำลังกาย
7 ผลของการทำความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะหลังการจัดการแผลต่อความพึงพอใจ การติดเชื้อและการหายของแผลของผู้บาดเจ็บที่มีแผลฉีกขาดที่ศีรษะ = Effects of hair and scalp cleaning after wound management on satisfaction, infection and wound healing among traumatic persons with scalp laceration / วันวิสาห์ โยธิยา / 2558 /Full Text
Subject
Wounds and injuries -- Treatment
บาดแผลและบาดเจ็บ -- การรักษา
8 ผลของการสวนล้างแผลโดยใช้เทคนิคการควบคุมแรงดันต่อความพึงพอใจและการติดเชื้อของผู้มีแผลฉีกขาด = Effects of wound irrigation using pressure controlled technique on satisfaction and infection among persons with lacerated wound / วิภาณี บุสษา / 2558 /Full Text
Subject
Wounds and Injuries


Page : 1