ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 13 รายการ จากคำว่า Working

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effects of working behavior modification program on low back pain prevention behaviors and back muscle endurance among farmers = ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมการทำงานต่อพฤติกรรมการป้องกัน อาการปวดหลังส่วนล่างและความทนทานของกล้ามเนื้อหลังของชาวนา / Wisut Nochit / 2013 /Full Text
Subject
Working
Behavior
Back pain -- prevention & control
Muscles
2 House-elves: representation of the British working class in the Harry Potter Series = เอลฟ์ประจำบ้าน: ภาพแทนของชนชั้นแรงงานอังกฤษในหนังสือชุดแฮร์รี่ พอตเตอร์ / Wanvisa Kittikornworadech / 2011 /Full Text
Subject
Working class -- Great Britain
Elves -- Fiction
Great Britain -- Social conditions
3 Meaningful work and job performance among nurses in Medical University hospitals, the people's republic of China = งานที่มีความหมายและการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยการแพทย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน / Tong, Ling / 2014 /Full Text
Subject
Working
Jobs
4 Nursing practice environment and burnout among nurses in central general hospitals, the socialist republic of Vietnam = สิ่งแวดล้อมการปฏิบัติการพยาบาลและความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์ทั่วไป ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Dinh Trong Quang / Dinh, Trong Quang / 2012 /Full Text
Subject
Environment
Working
Fatigue
5 Privatization of health care system and migrant construction workers in Hanoi = การทำให้เป็นธุรกิจของระบบบริการสุขภาพและแรงงานก่อสร้างย้ายถิ่นในฮานอย Tran Khanh An / Tran, Khanh An / The 2015 /Full Text
Subject
Health services accessibility
Working class -- Vietnam -- Hanoi
6 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสตรีที่ทำงานแกะสลักไม้ = Health belief and preventive behaviors for work-related health problem among female wood carving workers / ประทุมา ฤทธิ์โพธิ์ / 2546 /Full Text
Subject
สตรี -- สุขภาพและอนามัย
พฤติกรรมสุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพ
โรคเกิดจากอาชีพ -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Health behavior
Health
Women, working
7 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีที่ทำงานในห้างสรรพสินค้า / นภาภรณ์ ศรีใจวงศ์ / 2546 /Full Text
Subject
สตรี -- สุขภาพและอนามัย
พฤติกรรมสุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพ
Dissertations, academic -- nursing
Health promotion
Women, working
8 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระยะเวลาการทำงานของพยาบาลวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Factors influencing working life span of professional nurses graduated from Faculty of Nursing Chiang Mai University / พีรยา พงศ์สังกาจ / 2537 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาล
การทำงาน
Dissertations, Academic -- Nursing
Time
Working
9 ผลของโปรแกรมอบรมการจัดการกับผ้าเปื้อน ต่อความรู้ และการปฏิบัติของคนงานแผนกซักฟอก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา / สุชาฎา คล้ายมณี / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Dissertations, academic -- nursing
Handling
Working
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
10 ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของเกษตรกรปลูกหอมแดง ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา = Health status related to risk at work among shallot farmers, Cham Pa Wai subdistrict, Mueang district, Phayao province / จิว เชาว์ถาวร / มหาวิทยาลัย 2556 /Full Text
Subject
Health
Risk
Working
11 ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของแรงงานนอกระบบช่างตีมีด เขตภาคเหนือตอนบน = Health status related to risk at work among informal Bladesmiths, upper Northern region / มัณฑกานต์ เครือเตจ๊ะ / 2556 /Full Text
Subject
Health
Risk
Working
12 วัฒนธรรมองค์การกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ / บุศรา กายี / 2546 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิตการทำงาน
วัฒนธรรมองค์การ
พยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Culture
Quality of life
Working
13 สิ่งแวดล้อมในการทำงานกับความเหนื่อยล้าของพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา / สิริลักษณ์ สมพลกรัง / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Dissertations, academic -- nursing
Environment
Working
Fatigue
พยาบาล
การทำงาน
ความเหนื่อยล้า


Page : 1