ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 80 รายการ จากคำว่า Work

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Copula-based selectivity model: applications to older workers in Thailand = การประยุกต์แบบจำลองคัดเลือกที่ใช้คอปปูลากับแรงงานผู้สูงอายุในประเทศไทย / Anyarat Wichian / 2014 /Full Text
Subject
Econometric models
Older people
Work
2 A Stochastic exponential growth model for prediction of time-dependent internet user numbers = แบบจำลองการทำนายจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตโดยวิธีสโตแคสติกเอ็กโพแนนเซียล / Wiriyaporn Wonggattaleekam / The 2017 /Full Text
Subject
Internet
Computer networks
Stochastic processes
3 Agricultural extension model for reduction of maize (Zea mays L.) biomass burning in Mae Chaem District, Chiang Mai Province = ตัวแบบการส่งเสริมการเกษตร เพื่อลดการเผาชีวมวลข้าวโพดในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / Vannate Ponpanumas / The 2015 /Full Text
Subject
Agricultural extension work -- Mae Chaem (Chiang Mai)
Agriculture and state
4 Burmese migrant workers : tactics of negotiation among domestic workers in Chang Klan community, Chiang Mai Province, Thailand = แรงงานพม่าข้ามพรมแดน : กลยุทธ์การต่อรองของแม่บ้านชาวพม่าในชุมชนช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย / Duangkamon Doncha-Um / The 2012 /Full Text
Subject
Foreign workers, Burmese -- Chiang Mai
5 Burmese-Muslim social neworks in the borderland : A Case study of Islam Bamroong Muslim Community in Mae Sot, Tak Province, Thailand = เครือข่ายทางสังคมของชาวมุสลิมพม่าชายแดน: กรณีศึกษาชุมชนมุสลิมอิสลามบำรุงที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประเทศไทย / Wahyu Kuncoro / 2014 /Full Text
Subject
Muslims -- Mae Sot (Tak)
Muslims -- Social networks -- Mae Sot (Tak)
6 Complexity of social networks with applications in wellness = ความซับซ้อนของเครือข่ายสังคมและการประยุกต์กับสุขภาวะที่ดี / Nopadon Juneam / The 2017 /Full Text
Subject
Social networks
Health promotion
7 Controller design for synchronization of neural networks with time-varying delays and hybrid couplings = การออกแบบตัวควบคุมสำหรับความพร้อมกันของโครงข่ายประสาท ที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาและการเชื่อมต่อแบบผสม / Narongsak Yotha / The 2014 /Full Text
Subject
Dynamics
Mathematics
Neural networks (Computer science)
8 Developing a cooperative education framework using a learning organization approach = การพัฒนากรอบการศึกษาแบบความร่วมมือโดยใช้วิธีการองค์กรแห่งการเรียนรู้ / Worawit Janchai / 2011 /Full Text
Subject
Occupational training
Cooperative Education Framework
Learning Organization Approach
9 Development of farmer-to-farmer learning process of technological increasing diversification agricultural activities = การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรที่มีต่อเทคโนโลยี ในการเพิ่มความหลากหลายกิจกรรมทางการเกษตร / Krailert Taweekul / The 2017 /Full Text
Subject
Agricultural extension work
10 Domestic employment of migrant workers as a contributing factor to illegal immigration : a case study of household employment of Burmese migrant workers in Chiang Mai = การจ้างแรงงานต่างด้าวในครัวเรือนเป็นปัจจัยเพิ่มการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย : กรณีศึกษาการจ้างแรงงานพม่าในครัวเรือนจังหวัดเชียงใหม่ / Supitcha Buain / 2006 /Full Text
Subject
Employment -- Thailand, Northern -- Chiang Mai
Migrant workers -- Thailand, Northern -- Chiang Mai
11 Economic decisions on the livestock production of highlanders to control zoonoses risk bayesian network analysis using = การตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คนจากการทาปศุสัตว์ในกลุ่มคนบนที่สูงด้วยการวิเคราะห์โครงข่ายของเบย์ส / Chalisa Kallayanamitra / The 2013 /Full Text
Subject
Swine -- Diseases
Trichinosis in animals
Bayesian Belief Network (BBN)
12 Effects of working behavior modification program on low back pain prevention behaviors and back muscle endurance among farmers = ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมการทำงานต่อพฤติกรรมการป้องกัน อาการปวดหลังส่วนล่างและความทนทานของกล้ามเนื้อหลังของชาวนา / Wisut Nochit / 2013 /Full Text
Subject
Working
Behavior
Back pain -- prevention & control
Muscles
13 Electricity demand forecasting of Electricite Du Lao Using Artificial Neural Network = การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม / Viengthong Sackdara / Chiang mai 2010 /Full Text
Subject
Electricity -- Laos
Artificial Neural Network
14 Envy through facebook communication among humanities students at Chiang Mai University = ความอิจฉาจากการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊คของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Siriporn Chansiri / 2013 /Full Text
Subject
Chiang Mai University -- Students
Online chat groups
Online social networks
Facebook (Electronic resource)
15 Factors predicting quality of work life among nurses, tertiary level hospitals, people's Republic of Bangladesh = ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตในการทำงานของพยาบาล โรงพยาบาลตติยภูมิ สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ / Nasima Akter / 2016 /Full Text
Subject
Quality of work life
Nurses
16 Factors related to clinical performance of nursing students in nursing colleges, Kathmanda, Nepal = ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในคลินิกของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล Prasansa Parajuri / Prasansa Parajuli / 2014 /Full Text
Subject
Work
Nursing students -- Nepal
17 Factors related to job performance among nurses in tertiary general hospitals, the Northern Region, The Socialist Republic of Vietnam = ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไป ระดับตติยภูมิ เขตภาคเหนือ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม / Pham Thi Lieu / The 2013 /Full Text
Subject
Nurses -- Vietnam
Nursing services
Work
18 Factors related to quality of work life among nurses in public hospitals, Nyanza province, Republic of Kenya = ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐจังหวัดยานซา ประเทศสาธารณรัฐเคนยา / Rosbenter Awuor Owuor / 2013 /Full Text
Subject
Quality of life
Work
19 Factors related to workplace violence of nurses in university hospitals, the People's republic of China = ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในสถานที่ทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย สาธารณรัฐประชาชนจีน Wu Hai Yun / Wu, Hai Yun / The 2017 /Full Text
Subject
Violence
Violence in the workplace
Nurses -- China
20 Family social support and self-care ability among stroke survivors Li Xiaoying / Li, Xiaoying / 1999 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Cerebrovascular disease -- Patients -- China
Social networks -- China


Page : 1 2 3 4